Примена правилника

Правилник се односи на интелектуалну својину насталу као резултат истраживања, научног, уметничког, стручног и сваког другог деловања на Универзитету и чланицама Универзитета, у којима се користе средства Универзитета, чланица Универзитета, укључујући нарочито она интелектуална добра која су настала на раду или у вези са радом на Универзитету или чланицама Универзитета и примењује се на:

1. лица која су запослена на Универзитету и чланицама Универзитета
2. лица која су ангажована на истраживачким и развојним пројектима
3. друга лица која се баве истраживањем на Универзитету и чланицама Универзитета и која су се сагласила у писаној форми да прихватају одредбе овог Правилника.
4. лица која су по основу уговора ангажована од стране Универзитета или чланице Универзитета