Услови за пријаву рецензената

Лице може бити именовано за рецензента ако испуњава следеће услове:

  • да је стекло научни назив доктора наука
  • да има најмање три године радног искуства у струци
  • да поседује стручно знање и практична искуства у одређеној области рецензирања
  • да је достојан за обављање послова рецензирања
Изузетно, за рецензента може бити именовано и лице које има најмање завршене студије другог степена, ако за одређену област рецензирања нема довољно рецензената са стеченим научним називом доктора наука.