Поступак пријаве

  • Проналазач (заједнички назив за лица из члана 13, став 4, тачка 1,2,3,4 Правилника) који је створио проналазак у радном односу или приликом реализације пројекта подноси декану факултета или директору института у саставу Универзитета, одговарајућу Пријаву о откривању интелектуалног добра.
  • Проналазач доставља Центру у року од 2 (два) радна дана од дана предаје декану или директору заведен примерак Пријаве користећи online образац.
  • Проналазач обезбеђује декану факултета или директору института и Центру све неопходне информације у вези са новонасталим интелектуалним добром и околностима у којима је оно настало.
  • Проналазач се може обратити Центру за трансфер технологија за помоћ приликом сачињавања Пријаве.
  • Уколико откриће или стварање проналаска укључује више проналазача, проналазачи одређују који ће их од њих заступати.
  • Подносилац Пријаве је у обавези да уз пријаву достави и Изјаву о лицу/лицима која су створила интелектуално добро (линковано на Изјаву на сајту) и гарантује истинитост тих података.
  • Ако Пријава садржи формалне недостатке, Центар је у обавези да подносиоца Пријаве обавести писаним путем у року од 2 (два) радна дана од дана пријема Пријаве на који начин да уреди Пријаву и одређује рок који не може бити дужи од 3 (три) дана од дана пријема Обавештења за достављање уређене Пријаве.
  • Уколико подносилац пријаве не достави у накнадном року уређену Пријаву, сматра се да је одустао од правне заштите проналаска, што му не даје за право да сам штити проналазак.