Делатност центра

Центар за трансфер технологија у оквиру обављања делатности трансфера технологија и подстицања комерцијализације научно-истраживачких резултата:

  • пружа помоћ ауторима или проналазачима у вези са проценом, признавањем, регистрацијом, привредним искоришћавањем и заштитом интелектуалне својине која настаје на Универзитету у Крагујевцу
  • детаљно анализира правне, економске и друге аспекте заштите интелектуалне својине 
  • пружа помоћ у изради плана привредног искоришћавања и плана финансирања, као и процене степена ризика, сукоба интереса и сл.
  • Обезбеђује неопходну експертизу ауторима и проналазачима у фазама иновационог циклуса (истраживање  тржишта, израда прототипа,    умрежавање, тражење инвеститора, склапање уговора  о лиценци и других уговора о располагању правима интелектуалне својине, уређивању међусобних права и обавеза и др.)
  • помаже оснивање spin-off предузећа и пружа подршку у њиховом развоју 
  • унапређује могућности за делотворну примену научно-истраживачких резултата Универзитета и чланица Универзитета у циљу развоја привреде и друштва